Siponių biblioteka pražydo jausminga poeto Bernardo Brazdžionio kūryba

Siponių biblioteka pražydo jausminga poeto Bernardo Brazdžionio kūryba

Birželio 16 d., tęsiant Lietuvos kultūros tarybos, LR kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamą projektą „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m.“, Birštono viešosios bibliotekos Siponių filialas pražydo jausminga išskirtinio lietuvių poeto, laisvės dainiaus Bernardo Brazdžionio kūryba, jo gražia 110-ųjų gimimo metinių sukaktimi.
B. Brazdžionio eilės iki šiol jaudina ir mažo, ir didelio širdis. Iš didžiulės rašytojo meilės ir ilgesio gimtajam kraštui gimė gražiausi posmai, apdainuojantys gimtosios žemės grožį, jos didingą praeitį. Siponių bibliotekoje besisvečiavusi asmeniškai, laiškais ir eilėmis rašytoją pažinojusi žymi aktorė, skaitovė, režisierė Olita Dautartaitė saulėtą penktadienio vakarą pakvietė į lyrišką literatūrinę kelionę – pasidalino šiltais prisiminimais, įžvalgomis apie B. Brazdžionį, jo gyvenimą, pomėgius, vertybes bei charakterį, skaitė ir deklamavo jautrias, sielą glostančias, gražiausias jo eiles. Nuoširdus poezijos žodis, raiškiai, įtaigiai skaitomos prasmingos eilės atskleidė tikrąją, šviesiąją talentingo poeto, to meto dvasią, pakylėjo, nukėlė į apmąstymus apie gyvenimą, jo prasmę… Siponių krašto bendruomenė ir O. Dautartaitė džiaugėsi prasmingu, šiltu literatūriniu vakaru, galimybe pabūti drauge, pasimėgauti nuoširdžiai užsimezgusia draugyste, pasinerti į nuostabų, užburiantį B. Brazdžionio kūrybos skambesį…
Kartu su poeto gimimo metinių sukaktimi paminėjome ir gražų Siponių bibliotekos 60-mečio jubiliejų. Jos istorija skaičiuojama nuo 1957 metų. Čia skaitė 63 skaitytojai, fonde buvo daugiau nei 3 000 knygų. Siponyse ir aplinkiniuose kaimuose gyveno apie 800 gyventojų. Bėgant metams keitėsi bibliotekos patalpos, fondas, skaitytojai, funkcijos. Anksčiau bibliotekininkė ne tik rūpinosi knygomis ir skaitytojais, bet ir platino obligacijas, organizavo talkas, saviveiklos ratelius, surašinėjo gyvulius ir t.t. Šiandien, didelis dėmesys bibliotekoje skiriamas ne tik tradicinėms paslaugoms, kultūriniams renginiams, bet ir šiuolaikinėms informacinėms technologijoms. Bibliotekoje žmonės renkasi stebėti aktualiomis temomis rodomų tiesioginių transliacijų iš Nacionalinės M. Mažvydo ar Kauno apskrities viešosios bibliotekos apie žemės ūkį, mokesčių sistemas ir kt., gali konsultuotis kaip naudotis kompiuteriu, ieškoti reikiamos informacijos.
Nors šiuo metu Siponyse ir aplinkiniuose kaimuose gerokai sumažėjo gyventojų ir biblioteka negali pasigirti gausiu lankytojų būriu, džiugina tai, kad ji vis dar reikalinga bendruomenei, kad joje renkasi knygą mylintys žmonės, per metus perskaitantys daugiau kaip 1740 knygų ir periodinių leidinių, čia vis dar skaitoma poezija, prisimenami senieji papročiai, puoselėjamos tradicijos.
Trumpai apžvelgusi bibliotekos istoriją, dėkodama už prasmingą, nuoširdų darbą, A. Jaskūnienė pasveikino Siponių bibliotekoje daugelį metų dirbusias bibliotekininkes: Marytę Revuckaitę-Kučinskienę, Marytę Džervienę, Onutę Laukevičienę ir Oną Gridziuškienę, padėkos raštus įteikė aktyviausiems bibliotekos skaitytojams.
Sveikinimo žodį tarė bei padėkas ir dovanas ilgametėms darbuotojoms įteikė garbingi svečiai – Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė bei Seimo narys A. Palionis.
N. Dirginčienė nuoširdžiai pasidžiaugė gražia Siponių bibliotekos veikla, aktyvia bendruomene, puikiomis bibliotekininkėmis ir prasmingais jų darbais, linkėjo dar ilgai gyvuoti, atrasti vis naujų, nuolatinių bibliotekos lankytojų.
A. Palionis su šypsena prisiminė savo vaikystę, kai dviračiu važiuodavo į biblioteką knygų ne tik sau, bet ir seneliui, pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius skyrė savo pirmąjai bibliotekininkei O. Laukevičienei.
Susirinkusius pasveikino, viešosios bibliotekos projektu, galimybe iš arčiau susipažinti su garsiais meno kūrėjais dėkojo Birštono savivaldybės tarybos narė B. Vokietaitienė, Siponių bendruomenės pirmininkė V. Skorodumovienė, jausmingą dainą (žod. B. Brazdžionio) bei nuotaikingą savo kūrybos eilėraštį apie biblioteką ir jos bendruomenę dovanojo ilgametė medicinos darbuotoja, kaimo daktare vadinama A. Leonavičienė.
Pakiliu sveikinimu – B. Brazdžionio eilėraščiu, renginį užbaigusi O. Dautartaitė dėkojo susirinkusiems už tai, kad myli literatūrą, ypač – poeziją, dar kartą pasidžiaugė tokia vieninga, draugiška Siponių krašto bendruomene bei galimybe dalyvauti prasmingame literatūriniame bibliotekos projekte, džiuginančiame ne tik jos, bet ir klausytojų širdis, o atsidėkodamas už jausmingas poetines vakaro akimirkas, Seimo narys A. Palionis padovanojo aktorei knygą apie Siponių kraštą „Čia Nemunas vingiuoja“.
Literatūrinis projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m.“ tęsiasi džiugindamas ne tik Birštono, bet ir jo apylinkių žmones. Malonu, kad mūsų kraštiečiai nėra abejingi knygai, jaukioms, prasmingoms literatūrinėms kelionėms po žvaigždėtu vasaros dangumi, kurias biblioteka su malonumu jiems dovanoja.

„Kad gražūs grįžtų mūsų vakarai žvaigždėti
Ir sidabru dangaus danga akyta,
Mes atveriam senų legendų klėtį,
Kartojam tai, kas andai pasakyta“ (B. Brazdžionis)

Solveiga Pempienė
Birštono viešoji biblioteka

Kazio Bradūno kūrybos vakaras. Svaiginantis ir dieviškai paprastas.

Kazio Bradūno kūrybos vakaras. Svaiginantis ir dieviškai paprastas.

Organizuodami projektą „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2017 m.“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos respublikos kultūros ministerija bei remia Birštono savivaldybė, birželio 14 d. pakvietėme į Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, poeto Kazio Bradūno kūrybos vakarą, kuriame dalyvavo aktoriai Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas, rašytojo dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, bei svajingą kanklių muziką dovanojusi kanklininkė Asta Jonkutė-Bogdanienė.

Gausiai susirinkę birštoniečiai ir kurorto svečiai dar kartą pagerbė partizanus, tremtinius, visus, kritusius laisvės kovose, tylos minute. Gedulo ir vilties dieną praeitis stojo dabartin. Visi kovoję ir išėję, visi kentėję, ištremti sugrįžo pasiimti tai, kas jiems priklauso: lietuviško žodžio skambesį, tautos pagarbą, žvilgsnį į savo Žemės, savo gimtinės tolius. Dar kartą. Jie gyvi, o mes lietuviai. Kol prisimenam.

Aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas neatsitiktinai priminė birštoniečių Povilo Buzo, Julijos ir Albino Grigonių bei Stasės Belickienės indėlį spausdinant ir platinant į laisvę kvietusius ir sovietinės valdžios draustus leidinius. Vienas jų – „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, šiemet mininti leidimo 45-metį. Jos ištraukas poetas Kazys Bradūnas intertekstualiai panaudojo Čikagoje išleistame poezijos rinkinyje „Užeigoje prie Vilniaus vieškelio“. Visas vakaras, kaip ir paties poeto eilės bei jo gyvenimas, buvo persmelktas tėvynės meilės, pagarbos gimtajai žemei, kalbai, žmogui.

Apie tai vaizdžiai ir nuoširdžiai pasakojo poeto dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Tėveliai puikiai supratę savo kalbos ir identiteto išsaugojimo reikšmę, draudė namuose kalbėti angliškai, vaikai grįžę namo turėjo viską, ką išmokę mokykloje, perpasakoti lietuviškai. Gedulo ir vilties dieną eidavo į gatves su plakatais, pasakodavo amerikiečiams, kas vyksta už geležinės uždangos, dainuodavo partizaniškas dainas. Aktyviai sekė įvykius Lietuvoje ir paraleliai kartodavo šventes Amerikoje. Išgirdę, kad Lietuvoje rengiamas Poezijos pavasaris, tuoj organizuodavo ir Amerikoje. Be jokio finansavimo, vien savo išgalėmis leido lietuviškos poezijos rinktines, laikraščius. Nesitikėję, kad Lietuva išsilaisvins iš okupantų, nuolat vaikams kartojo: „Tai jau bus jūsų laimės valanda“. Laimei, klydo. Sulaukę laisvės, išpardavė ir išdalino savo turtą JAV ir pasiėmę keletą paveikslų, knygų, parskrido į Lietuvą. Gyveno kukliai, bet labai džiaugėsi grįžę.

Nors Elena Bradūnaitė-Aglinskienė kartu su šeima pasirinko gyvenimą JAV, tačiau iš didžiulės meilės tėveliams, jų išugdyto patriotiškumo, kiek įmanydama stengiasi dalyvauti minėjimuose, pasakoti apie vaikystę, tėvelių viziją, atliktą misiją prieš Tėvynę ir dalintis žmogiška tėvelių patirta meile ir laime būti kartu. Jos šeimos iniciatyva išleistos knygos „Kazys Bradūnas. Archyvai“, kurioje panaudoti ir Kazio Bradūno laiškų ištraukos. Eilėraščių rinktinė „Liepė man būti“ – ponios Elenos susapnuota. Kazys Bradūnas rašęs ir religinių eilėraščių, todėl, kai rašytojo dukra susapnavo, kad giesmyne vietoj giesmių surašytos eilės – suprato, kad laikas ir šias eiles aprengti knyga. Knygą surinko ir įžanginį žodį parašė kunigas Julius Sasnauskas, kur jis sako: „Dievas Bradūnui nedingsta niekur, jei tik įmanoma sudėlioti lietuvišką žodį ir susisiekti su gimtine“. Gražiausiai šis gimtinės ir Dievo santykis atsiskleidžia „Vakaro maldoj“:

Kai vakaro maldoj prašau kasdienės duonos.
Užlieja sielą man javų laukai.
Rodos, einu einu alsuojančiais dirvonais,
Po kojų sklaidosi pavasario rūkai.

Atleiski, Viešpatie, kad šitą pilką taką,
Kad žemę taip svaiginančiai myliu,
Ir kad širdis Tau šitiek tepasakius,
Pavirto vėl arimų grumsteliu.

Svaiginanti ir dieviškai paprasta kūryba. Toks ir susitikimas.

Dėkodamas už nuostabų vakarą, Birštono vicemeras Vytas Kederys žavėjosi rašytojo šeimos stiprybe, tvirtumu, nepaprasta meile savo kraštui, žemei. Birštono viešosios bibliotekos direktorė džiaugėsi, kad didžių žmonių darbai gyvi mūsų širdyse – tai įrodė didelis žiūrovų būrys, kurie plojo atsistoję.

Ledina Tamošiūnienė
Birštono viešoji biblioteka

 

Projekto „Mobilibris” paroda: naujas požiūris į knygų eksponavimą bibliotekose

Projekto „Mobilibris” paroda: naujas požiūris į knygų eksponavimą bibliotekose

Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) pristato unikalaus dizaino mobiliąją knygų ekspozicijos sistemą, kuri buvo sukurta įgyvendinant projektą „Mobilibris“. Integruodama šią sistemą į savo aplinką,  ji pateikia naują požiūrį į knygų eksponavimą bibliotekose. Minimalistinis iš faneros ir organinio stiklo pagamintas modulinis baldas savo forma ir konstrukcija yra ne tik  naujoviška knygų lentyna, bet ir skulptūriškas dizaino objektas, naujai suskaidantis bibliotekos erdvę, dėmesį patraukiantis akcentas nuspėjamo stiliaus patalpose su monotoniškai išdėstytais klonuotais baldais.
Nuosaikaus, išgryninto stiliaus eksponavimo sistema yra lengvai pritaikoma skirtingose erdvėse. Ją galima apeiti ir apžiūrėti iš dviejų pusių – knygos dedamos į lentynas, įmontuojamas bet kurioje dviejų susiremiančių plokštumų vietoje; žvelgiant iš šono, eksponavimo sistema panaši į tuščiavidurę struktūrą, perregimą piramidę, įsiliejančią į esamą interjerą. Subtilus, nereikalingomis detalėmis neapkrautas šios sistemos dizainas neužgožia eksponuojamų objektų, priešingai – juos išryškina. Tokios konstrukcijos ir estetinės išraiškos baldas iškart patraukia į skaityklą užsukusio žmogaus žvilgsnį ir tampa savotišku traukos centru. Skaitytojas kviečiamas pažvelgti į knygą kaip į žinių lobyną ir meno objektą, vertą išskirtinio pristatymo. Vienas iš projekto „Mobilibris“ tikslų – grąžinti susidomėjimą knyga, sukurti naują spausdinto žodžio ir žmogaus ryšį.
Unikalų knygų eksponavimo baldą suprojektavo VDA Kauno fakulteto Pramoninio dizaino katedros studentė Eglė Zarembaitė. Jos darbas laimėjo 2016 metais KAVB paskelbtą konkursą, kurio pagrindinė užduotis buvo rasti naują būdą, kaip profesionaliai, estetiškai ir inovatyviai eksponuoti knygas bibliotekų erdvėse, originaliai pritaikant mobiliosios knygų ekspozicijos sistemos idėją. Mobilumas yra itin svarbi savybė, padedanti šį dėlionės principu sukonstruotą baldą kartu su kilnojamosiomis leidinių parodomis lengvai nugabenti į bet kurį Lietuvos kampelį. Taip ne tik pagerinama eksponuojamų leidinių parodų kokybė, bet ir prisidedama prie novatoriškų idėjų sklaidos įvairiose Lietuvos bibliotekose, kuriose ši knygų ekspozicijos sistema bus pristatoma.
Šią vasarą sistema kartu su leidinių parodomis bus eksponuojama Kaune ir Kauno regione. Du sistemos modulius ir kilnojamąją leidinių parodą „Dvarai. Architektūrinis ir kultūrinis palikimas“ bus galima išvysti Jonavos ir Kaišiadorių rajonų savivaldybių viešosiose bibliotekose. Kiti du sistemos moduliai su parodomis bus nuolat eksponuojami Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje – iki liepos 10 d. lankytojai galės susipažinti su leidinių paroda „Grafika: nuo urvų piešinių iki skaitmeninių iliustracijų“ (Radastų g. 2, Kaunas).
Kartu su ekspozicijos sistema po Kauno regioną keliaujanti leidinių iš KAVB fondo paroda „Dvarai. Architektūrinis ir kultūrinis palikimas“ supažindina su gražiausiais Europos ir Lietuvos dvarais, rūmais ir pilimis. Eksponuojami įvairūs leidiniai apie Lietuvos dvarus, taip pat retesnės XIX a. pab. – XX a. pr. knygos ir atvirukų rinkiniai, pristatantys vertingą Europos didikų palikimą. Šiuo metu paroda veikia Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, o nuo birželio 2 d. ją galės išvysti Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai.
Projekto partnerė – Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Pramoninio dizaino katedra.
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Kristina Dailidaitė
Kauno apskrities viešoji biblioteka

 

 

 

Viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose kūrybiškos ir inovatyvios veiklos užtikrina turiningą vaikų ir paauglių laisvalaikį

Viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose kūrybiškos ir inovatyvios veiklos užtikrina turiningą vaikų ir paauglių laisvalaikį

Nuo šių metų kovo mėnesio Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose įgyvendinamas 2017 metais laimėtas Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotas projektas – „Inovacijų keliu: atrask, išbandyk ir tobulėk“, kuris tęsis iki šių metų pabaigos. Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti ir tobulinti moksleivių technologines, iniciatyvumo, kūrybiškumo ir pilietiškumo kompetencijas, plėtojant teikiamas ir kuriant naujas inovatyvias edukacines paslaugas bibliotekose.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose: Domeikavos, Ežerėlio, Lapių, Piliuonos, Ringaudų ir Zapyškio bibliotekose kiekvieną savaitę vyksta vaikams ir paaugliams skirti „Lego robotikos“, „Minecraft“ ir „Actionbound“ edukaciniai užsiėmimai. Edukaciniuose užsiėmimuose su „Minecraft“ programa dalyvaujantys užsiėmimų dalyviai mokosi statyti įvairias konstrukcijas trimatėje žaidimo erdvėje bei kurti virtualius pasaulius. Šiuo metu bibliotekose vykstančių užsiėmimų metu moksleiviai trimatėje erdvėje kuria modernesnias bibliotekas. Vasarą užsiėmimų dalyvius kviesime dalyvauti konkurse ir sukurti visą virtualų miestelį.
Siekdami ugdyti moksleivių iniciatyvumo, kūrybiškumo ir pilietiškumo kompetencijas, jaunuosius bibliotekos lankytojus kviečiame dalyvauti bibliotekose organizuojamuose edukaciniuose užsiėmimuose ir išbandyti interaktyvų žaidimą „Actionbound“. Vadovaujantis bibliotekų darbuotojų parengtais virtualiais turistiniais maršrutais užsiėmimų dalyviams siūlome smagiu ir interaktyviu būdu pakeliauti po Garliavos, Ringaudų, Zapyškio, Ežerėlio, Lapių, Piliuonos miestelius ir ieškant lankytinose vietose paslėptų lobių susipažinti su kraštotyros (gamtos, kultūros, istorijos paminklais). Projektui įpusėjus skatinsime ir pačius moksleivius tobulinti esamus bei kurti naujus maršrutus.
Plėtojant esamas ir kuriant naujas ir inovatyvias edukacines paslaugas bibliotekose, itin sparčiai auga susidomėjusių viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose vykstančiais „Lego robotikos“ užsiėmimais dalyvių skaičius. Šiuose užsiėmimuose moksleiviai ne tik konstruoja dviejų rūšių robotus: „Lego Mindstroms EV3“ ir „m-Bot“, bet ir mokosi juos programuoti. Robotas turi gebėti pravažiuoti labirintu, išvalyti šiukšles ar nugabenti krovinį iš vieno objekto į kitą. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 6 jos padaliniuose vykstančių neformalaus ugdymo edukacinių užsiėmimų metu ne tik prisidedame prie moksleivių informacinių technologijų, kūrybiškumo ir pilietiškumo kompetencijų ugdymo, skatindami jų iniciatyvumą ir bendruomeniškumą, bet ir užtikriname vaikams ir paaugliams kūrybišką ir turiningą laisvalaikį.

 Vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

Projektas „Žingsnis po žingsnio – į švaresnę Europą“

Projektas „Žingsnis po žingsnio – į švaresnę Europą“

Gegužės 9 d. Jonavos viešoji biblioteka spalvingai ir išradingai minėjo Europos dieną. Visus susirinkusius kvietėme pasiimti tik gerą nuotaiką ir dalyvauti renginių ciklo „Žingsnis po žingsnio – į švaresnę Europą“ renginiuose. Jonavos viešosios bibliotekos darbuotojų masinio šokio (Flashmobo) vaizdo įrašas kviečiantis Europos dieną praleisti bibliotekoje sulaukė didelio susidomėjimo socialiniuose tinkluose, apie 5000 peržiūrų bei teigiamų, palaikančių komentarų.
Europos dienos rytą pradėjome spalvingai pasipuošusioje Knygų terasoje triukšmingai su linksmomis dainomis ir šokiais kviesdami jonaviečius prisidėti prie akcijos „Gyvenu ES šalyje“. Mažieji bibliotekos draugai Jonavos lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikai mokė susirinkusius įvairių šokių bei dainelių, Jonavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikučiai padovanojo Knygų terasai savo pačių rankutėmis iš antrinių žaliavų pagamintų gėlių. Mažieji bibliotekos draugai su dideliu entuziazmu leido į orą spalvingus helio balionus su šilčiausiais palinkėjimais Europos šalių bibliotekoms.
Visą balandžio mėnesį stropiai ruošėmės artėjančiai šventei, vyko kūrybinės dirbtuvės iš naudotų, bet dar tinkamų kūrybai atliekų „Europiečių batai“. Dirbtuvėse dalyvavo Jonavos viešoji biblioteka bei filialai, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla, Jonavos jaunimo organizacija „Apskritas stalas“, Jonavos Justino Vareikio progimnazija. Komandos iš antrinių žaliavų gamino batus, juos apipavidalino ir paruošė taip, kad kiekvienas atskiras batas atspindėtų skirtingas šalis.
Komandų pagaminti batai gegužės 9 dieną buvo eksponuojami Jonavos viešosios bibliotekos kieme. Vykusi paroda patraukė dėmesį, skatino saugoti gamtą, aplinką, susimąstyti apie švaresnę Europą ir antrinių žaliavų panaudojimą. Šia paroda susidomėjo įvairaus amžiaus žmonės, kurie negailėjo šiltų žodžių bibliotekai bei fotografavosi prie eksponuojamų batų.
Taip pat kvietėme pasitikrinti ir pagilinti savo žinias apie Europos sąjungą. Visi norintys galėjo dalyvauti „Europos egzamine 2017“. Šiame egzamine susirinko būrys įvairaus amžiaus žmonių tikinčių savo sėkme ir siekiančių laimėti
Europos dieną vainikavo paskaita – diskusija, kurioje paminėjome Romos sutarties 60-metį, diskutavome apie Europos ateitį, jos vertybes. Šiandieninė Europos politinė ir ekonominė situacija verčia susimąstyti apie Europos būklę bei perspektyvas. Kartu su lektoriumi užsienio aktualijų žurnalistu Pauliumi Gritėnu diskutavome ir prognozavome kokia bus Europos Sąjungos ateitis.
Visą dieną netrūko geros nuotaikos ir susidomėjusių žmonių, kuriems dalinome lankstinukus, knygas, žurnalus su naudinga informacija apie Europos sąjungą. Tikimės, jog Jonavos viešosios bibliotekos organizuotas renginių ciklas „Žingsnis po žingsnio – į švaresnę Europą“ paskatino vietos bendruomenę labiau domėtis Europos sąjungos vertybėmis bei švaresne Europa.

Čia galite rasti ir linksmųjų bibliotekininkių šokį, skirtą Eurpos dienai https://www.facebook.com/Jonavosviesojibiblioteka/videos/1387222028009794/

Dėkojome Europos komisijos atstovybei Lietuvoje, partneriams, informaciniams rėmėjams už galimybę Europos dieną švęsti kartu.

Projekto organizatoriai: Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Projektą dalinai finansavo: Europos komisijos atstovybė Lietuvoje

Sandra Šklenskienė
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka