Žinynas ne tik apie kauniečius

Žinynas ne tik apie kauniečius

Vienas lankomiausių Kauno apskrities viešosios bibliotekos elektroninių žinynų – „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“ (http://atminimas.kvb.lt). Jame pateikiama informacija apie įvairių žinomų žmonių gyvenimą ir veiklą Kaune, įamžinimo vietas ir būdus mieste, apylinkėse ir regione.

Šiuo metu žinyne yra daugiau kaip 400 biogramų, 1200 įamžinimų ir 700 nuotraukų. Tik 40 iš įtrauktų žmonių yra gimę Kaune – nemažai yra gimusių Kauno, Marijampolės ar kituose rajonuose, pavyzdžiui, Petras Klimas, Antanas Gustaitis, Jurgis Matulaitis, Antanas Šmulkštys (Paparonis), Antanas Martinaitis ir kt.

Žinyne atsispindi įamžinimai ne tik Kauno mieste. Nemažai žymių žmonių įamžinta Kačerginėje (P. Mašiotas, V. Mykolaitis-Putinas, M. Kaveckis, A. Martinaitis), Prienų (V. Mykolaitis-Putinas, S. Staniškis-Litas, M. Krupavičius), Jonavos (Samulevičių šeima) ir Marijampolės rajonuose (Jurgis Matulaitis).

Ne Kaune gimę, tačiau čia įamžinti yra ir dalis užsieniečių. Miestui tapus laikinąja sostine, daug žymių Lietuvos ir užsienio žmonių persikraustė būtent į Kauną ir paliko čia ryškius pėdsakus,  pavyzdžiui, Juozas Eretas, Henris Parlandas, Konstantinas Regelis, Anatolijus Rozenbliumas, Čijunė Sugihara ir  kt.

Tradiciškai atminimas įamžinamas atminimo lentose, statant paminklus ar suteikiant vardus gatvėms. Tačiau elektroniniame žinyne įtraukta ir  įdomesnių įamžinimų:

  • 1965 m. Nemuno laivininkystės valdybos nutarimu keleivinis 232 vietų laivas pavadintas „Kazimieras Baršauskas“, taip įamžinant šio žymaus Lietuvos fiziko ir pedagogo atminimą. Laivas plaukiojo Kuršių mariomis ir Nemuno žemupiu.
  • 1979 m. vienai iš 1957–1970 m. išvestų 3 naujų bijūnų rūšių suteiktas pavadinimas „Profesorius K. Grybauskas“. Rūšis ypatinga tuo, kad sudžiovintus šių bijūnų žiedus galima naudoti sausoms puokštėms.
  • 1926 m. iš vokiečių nupirktas Lietuvos mokomasis karo laivas gavo vardą „Prezidentas Smetona“.
  • 1928 m. už ilgametį ir nenuilstamą Maironio darbą bei nuopelnus seminarijai, jai priklausęs Kauno apskrities Lapių valsčiaus Šakių palivarkas pavadintas Maironiškio palivarku.

Rengiant šį elektroninį žinyną, išryškėjo tarpukaryje susiformavusi tendencija įamžinti dar gyvų žymių žmonių atminimą. Taip buvo pagerbti K. Grinius, V. Čepinskis, Maironis, K. Jablonskis, K. Petrauskas, M. Jankus. Pastarasis, anot šaltinių, netgi dalyvavo iškilmingame savo paminklinio biusto atidengime. Dabar priimtas nutarimas žymius Kauno žmones įamžinti praėjus 10 metų po jų mirties.

Žinyne pateikiama ir mažiau žinomų faktų, įdomių detalių apie laikinosios sostinės žymius asmenis ir jų asmeninius bruožus:

  • Vladas Mironas, būdamas Lietuvos kariuomenės kapelionu ir Šv. Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektoriumi, užuot įvykdęs nurodymą nupirkti kariuomenei 60 arklių, nupirko šventovei unikalius vargonus.
  • Ministras pirmininkas Mykolas Šleževičius šelpė studentus ir įkūrė bei išlaikė bendrabutį.
  • Kino animacijos pradininkas Lietuvoje Vladislavas Starevičius buvo pašalintas iš Kauno gimnazijos už tai, kad vietoje pravoslaviškų pamaldų bėgdavo gaudyti drugelių.
  • Antrojo pasaulinio karo metais tapytojas profesorius Jonas Šileika nuo išgrobimo saugojo Meno mokyklą, o profesorius Kazimieras Grybauskas nuo sunaikinimo išgelbėjo Botanikos sodą.
  • Profesorius Pranas Mažylis turtingas moteris gydė brangiai, o neturtingas – veltui.
  • Generolas Motiejus Pečiulionis 1944 m. savo šeimą išlydėjo į Vakarus, o pats liko ginti Lietuvos. Suimtas, žiauriai tardytas ir kalintas, mirė Ilguvos invalidų prieglaudoje. Panašaus likimo sulaukė ir V. A. Graičiūnas ir jo žmona U. Babickaitė, K. Skučas, J. Čaplikas, A. Stulginskis ir kt. 

Žinyne papasakotos kai kurių žinomų žmonių gyvenimo istorijos atskleidžia mažai kam žinomus jų biografijos faktus. Pavyzdžiui,  K. Petrauskas buvo ne tik operos dainininkas ir profesorius, bet ir Pabaltijo šaudymo čempionas. Taip pat daug kam nežinomas faktas, jog tarpukariu buvo pardavinėjamas jo vardu pavadintas tualetinis muilas. S. Darius – ne tik Atlanto nugalėtojas, bet ir knygelių apie beisbolą ir basketbolą (krepšinį) autorius.

Įdomios medžiagos elektroniniame žinyne „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“ tikrai daug, tad ieškant informacijos apie Kaune įamžintus asmenis ar tikslinat vieną ar kitą istorinę detalę, kviečiame regiono bibliotekas pasižvalgyti po šį ne vieną dešimtmetį kuriamą žinyną ir netgi prisidėti prie jo kūrimo – jei atrasite naują įamžinimo faktą ar pastebėsite kokį nors netikslumą, praneškite el. paštu kaunistika@kvb.lt.

Parengė vyr. bibliografė Dalia Giniuvienė

KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Kaunistikos skaitykla