2020 m. gruodžio 1 d. vyko nuotolinis Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

2020 m. gruodžio 1 d. vyko nuotolinis Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

Buvo svarstyta naujausi teisės aktai, reglamentuojantys bibliotekų veiklą. KM atstovė pristatė 2020 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės patvirtintą 2021–2030 m. nacionalinį pažangos planą (toliau – Planas), kurio tikslas – nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinant pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. Pranešėja akcentavo ketvirtąjį Plano tikslą, kuris yra skirtas stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą. KM atstovė informavo, jog vasarą buvo patvirtintas „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė metodines rekomendacijas šio aprašo naudojimui, buvo vykdyti mokymai apskričių bibliotekoms. KAVB edukacinės veiklos organizatorė pristatė skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ pasiektus  2020 m. rezultatus. Pasak pranešėjos, iš viso buvo perskaityta daugiau kaip 93 tūkst. knygų, sulaukta daugiau kaip 20 tūkst. skaitytojų. Šiais metais pavyko atnaujinti akcijos „Vasara su knyga“ svetainę, kuri tapo patogesnė žmonėms su regėjimo negalia. KAVB specialistė aptarė projekto „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ veiklas. Projekto metu buvo siekiama sukurti tam tikras priemones, kurios leistų autizmo spektro sutrikimo turintiems žmonėms lengviau patekti į bibliotekas. Pranešėja akcentavo pagrindines projekto metu sukurtas priemones: bendrą ir individualias bibliotekų socialines istorijas, socialinius plakatus, edukacinį-informacinį filmuką, įsigytus sensorinio gesintuvo rinkinius. Posėdžio metu buvo pristatyta naujo nuo 2021 m. KAVB pradėsiančio veikti Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro regioninė veikla. Būsimo centro vadovė informavo apie pasikeitusią organizacinę struktūrą. Nuo naujų metų Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centrą sudarys: Kaunistikos, Senųjų ir retų spaudinių, Skaitmeninimo, aktualinimo ir išsaugojimo ir Nacionalinės bibliografijos grupė, o taip pat prie šio padalinio nuo 2022 m. planuojama įkurti Dokumentų konservavimo ir restauravimo grupę. Pranešėja akcentavo pagrindinius šio centro uždavinius: skatinti bibliotekų bendradarbiavimą krašto kultūros ir paveldo aktualinimo veiklose, didinti kraštotyros informacijos prieinamumą regione, teikti metodines konsultacijas kraštotyros dokumentavimo ir kultūros paveldo dokumentų atrankos, autorių teisių, katalogavimo, metaduomenų kūrimo vedimas regiono bibliotekų specialistams. Posėdžio pabaigoje buvo aptarta COVID-19 valdymo situacija Kauno regiono bibliotekose. Daugumoje bibliotekų situacija yra ganėtinai gera, jos gali teikti nemažą spektrą paslaugų.