Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyksta pirmieji ES įgyvendinamo projekto „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ užsiėmimai

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyksta pirmieji ES įgyvendinamo projekto „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ užsiėmimai

„Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ – tokiu pavadinimu projektą nuo šių metų rugsėjo mėnesio pasirašius sutartį su Europos socialinio fondo agentūra, vykdo Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su partneriais – SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centru ir nevyriausybine organizacija (NVO) klubu „Garliaviečiai“. Garliavos mieste įgyvendinamas projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektą remia Kauno rajono savivaldybė, savo lėšomis prisideda ir Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 2018 – 2019 metais įgyvendinamo projekto tikslas – Viešojoje bibliotekoje vykdomomis inovatyviomis edukacinėmis veiklomis pagerinti vietos gyventojų socialines – ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Visus metus organizuodami Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams ir paaugliams edukacinius užsiėmimus, įskaitant ir moksleivių atostogų metu, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą ir kartu prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo.

Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams ir paaugliams Vaikų ir paauglių užimtumui užtikrinti Viešojoje bibliotekoje 2018-2019 metais bus vykdomi šešių skirtingų kategorijų neformalaus ugdymo edukaciniai užsiėmimai, kurių metu sudarysime sąlygas projekto dalyviams įgyti naujų ar patobulinti turimas bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas: darbo su naujomis informacinėmis technologijomis, meninius – kūrybinius gebėjimus, dalyvaujant dailės terapijos edukaciniuose užsiėmimuose su VDA lektore, dr. J. Varkulevičiene ir meniniuose – kūrybiniuose užsiėmimuose „Iš kartos į kartą“, padedant projekto partneriui – nevyriausybinei organizacijai (NVO) klubui „Garliaviečiai“, vaikai ir paaugliai mokysis įvairių rankdarbių, susipažins su tapyba, minėtas veiklas vykdant ir užsiėmimuose dalyvaujant šio klubo nariams. Greta meninių – kūrybinių neformalaus ugdymo užsiėmimų, moksleiviams bus organizuojamos judriųjų žaidimų popietės su žaidimų konsole X-box, stalo futbolu, vyks treniruotės su lankais, kamuoliais ir kitomis priemonėmis, didinančiomis vaikų fizinį aktyvumą. 2019 metais bibliotekoje vyksiančių edukacinių užsiėmimų su naujomis informacinėmis technologijomis (virtualios realybės akiniais, planšetiniais kompiuteriais ir elektroninėmis skaityklėmis) metu užsiėmimų dalyviai įgis naujų ir tobulins turimas darbo su informacinėmis technologijomis kompetencijas. Moksleivių atostogų metu vaikus ir paauglius kviesime dalyvauti bibliotekoje organizuojamose varžybose, mankštose ir estafetėse, knygų pristatymuose ir ekranizacijose (knygų motyvais sukurtų filmų peržiūrose), viktorinose ir protų mūšiuose, ugdančiuose moksleivių kultūrines kompetencijas ir domėjimąsi naujausia literatūra bei užtikrinančiose moksleivių fizinį aktyvumą.

Lapkričio mėnesį Viešojoje bibliotekoje vykusių pirmųjų meninių – kūrybinių dailės terapijos edukacinių užsiėmimų ir populiariosios literatūros tęstinių edukacinių užsiėmimų „Skaitymai „kitaip“ metu naudodami inovatyvias informacines technologijas – elektronines skaitykles su moksleiviais skaitėme ištraukas iš K. Gudonytės romano „Ida iš šešėlių sodo“. Antrojo susitikimo metu skaitytos knygos motyvais su užsiėmimo dalyviais kūrėme komiksus. Komiksų kūrime dalyvavo bibliotekos savanoris Benas Drukteinis, kuris vaikams papasakojo komiksų atsiradimo istoriją ir kartu su užsiėmimo dalyviais naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais mokėsi kurti komiksus tema – „Mano mėgstamiausias herojus“. Viešojoje bibliotekoje vykstantys populiariosios literatūros skaitymai naudojant inovatyvias informacines technologijas skirti ugdyti vaikų ir paauglių skaitymo įgūdžius, domėjimąsi knyga. Garsiniai skaitymai padeda vaikams geriau suprasti juos supančią aplinką ir reiškinius, suvokti knygų herojų vidinius išgyvenimus, skatina jų kūrybiškumą bei praturtina skaitančiojo žodyną ir kalbinį pasaulį. Įvairių technologijų taikymas skaitymuose bei komiksų kūrimas lavina vaiko bendruosius ir specialiuosius įgūdžius.

Edukaciniuose dailės terapijos užsiėmimuose „Komunikuoti metu – dalyvauti, bendrauti ir tapyti“ dalyvavę moksleiviai kartu su VDA lektore, dr. J. Varkulevičiene spalvomis bandė išreikšti save. Išnagrinėję šiltų ir šaltų spalvų sampratą, jų išgavimo būdus užsiėmimo dalyviai per spalvas bandė pažinti save. Su aiškiais vaizdiniais vaikų piešti piešiniai ar net popieriaus lape sulietos spalvos anot J. Varkulevičienės padeda geriau suvokti norimą perteikti turinį ir netgi savaip jį papildo. Taip pat suteikia galimybę tiek pačiam autoriui, tiek ir kūrinį stebinčiajam savaip jį interpretuoti. Pirmojo užsiėmimo tema: „Mano spalva“ buvo pasirinkta neatsitiktinai. Spalvų pažinimas, jų įvairovės taikymas ir komponavimas praplečia pasaulio pažinimą, ugdo besimokančiųjų estetinį jausmą ir dailės suvokimo pradmenis. Šios abi veiklos atlieka ir ugdomąjį vaidmenį bei skatina vaikų įsitraukimą į veiklas, tarpusavio bendradarbiavimą ir laiduoja kokybišką jų užimtumą. Tęsdami šiais metais pradėtus vykdyti edukacinius užsiėmimus 2019 metais projekto dalyvius kviesime prisijungti ir aktyviai dalyvauti kituose edukaciniuose užsiėmimuose su naujomis informacinėmis technologijomis ir judriųjų žaidimų popietėse, didinančiose vaikų ir paauglių fizinį aktyvumą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu metu projektinėse veiklose dalyvaus 50 projekto dalyvių (Garliavos mieste gyvenančių šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai ir paaugliai). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, padidės mažas pajamas gaunančių asmenų įsitraukimas į bendruomenės veiklas bei kartu užtikrinsime užimtumo galimybes ir paslaugų prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Skatindami projekto dalyvių motyvaciją bei saviraišką, prisidėsime prie vaikų ir paauglių socializacijos gerinimo. Suformuoti nauji darbo su naujomis informacinėmis technologijomis, bendradarbiavimo, komunikabilumo, komandinio darbo, žinių įsisavinimo, informacijos analizės ir sisteminimo gebėjimai, pasikeitusi asmenybė, įgijusi naujų kompetencijų gebės lengviau integruotis visuomenėje bei labiau įsitrauks į socialines veiklas. Gerės tikslinės grupės gyvenimo kokybė, taip pat padidės jaunų žmonių įsitraukimas į visuomenines veiklas ir bus taikoma kaip prevencinė priemonė nusikalstamoms veikoms atsirasti.

Apie Viešojoje bibliotekoje gruodžio mėnesį vykstančius užsiėmimus ir 2019 metais vyksiančias edukacijas, skirtas projekto dalyviams, informaciją rasite Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos žiniatinklyje adresu: https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/ ir bibliotekos Facebook paskyrose.

Įgyvendinant projektą „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ visi Viešojoje bibliotekoje vykstantys neformalaus ugdymo edukaciniai užsiėmimai yra nemokami, tad visus moksleivius, kurie nori aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, kviečiame į Viešojoje bibliotekoje vykstančius edukacinius užsiėmimus.

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė