Šakių 2023 metų kalendorius

Šakių 2023 metų kalendorius

Sausio 6-ąją – Trijų Karalių dieną – skaitytojus pasveikino Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvo parengtas iliustruotas informacinis-kraštotyrinis leidinys „Šakių 2023 metų kalendorius“. Gilias šaknis turinti tradicija įprasminti ne tik praeities, bet ir dabarties reikšmingiausius Šakių krašto ir Lietuvos įvykius, prisimenant ir pagerbiant išėjusius ir dar su mumis esančius kraštiečius tradicinio kalendoriaus puslapiuose, leidžia pajusti kultūros, istorijos ir kūrybos neblėstantį aktualumą.

Yra kuo didžiuotis ir pasidžiaugti – Šakių kalendorius skaičiuoja 24-uosius leidimo metus, o už lietuviškųjų kalendorių tradicijų tęsimą ir geriausią metų lietuvišką kalendorių 2022-aisiais sudarytojoms Linai Eringienei ir Onutei Jasinskienei įteikta Lauryno Ivinskio premija. Leidinio redaktorės – Nijolė Vaičiulienė, Janė Zybertienė. Jos redagavo daugiau kaip 150 autorių straipsnius ir 27 poetinio žodžio mylėtojų eiles. Savo iliustracijomis beveik kiekvieną leidinio puslapį papuošė Šakių krašto menininkų ir Lukšių, Sintautų, Kriūkų, Šakių, Kudirkos Naumiesčio mokyklų moksleivių kūrybos darbai. Viršelyje ir mėnesių skirtukuose zanavykų buities daiktai iš asmeninio Zosės Pečkaitienės rinkinio. Maketavo Tomas Remenčius, nuotraukos – Rūtos Višinskaitės. Tiražas 800 egzempliorių, apimtis – 464 puslapiai.

Pirmuose kalendoriaus puslapiuose giliau susimąstyti kviečia kunigo Vytauto Antano Matusevičiaus, Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono žodžiai apie amžinąsias vertybes: „Gyvenimas – tai laiko atkarpa, Praamžio žmogui paskirta nenusakoma kūrėjo dovana ir todėl didžiai vertingas“. Su skaitytojais sveikinasi ir Šakių viešajai bibliotekai už pagarbą savo krašto žmogui dėkoja Lietuvos Respublikos Seimo nariai Irena Haase ir Giedrius Surplys, rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Darius Jakavičius, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas, Šakių seniūnas Dalius Jasevičius.

Kalendoriuje išliko tradicinės rubrikos „Zanavykutis“, „Po žodžio ženklu“. Ypatingas dėmesys skirtas Šakių „Žiburio“ gimnazijai, kuri šiais metais mini 105 metų sukaktį.

Kiekvieną kalendoriaus mėnesį skaitytojai kviečiami pasveikinti jubiliatus. Šiais metais 150 metų jubiliejus knygnešio Juozo Būčio iš Šilgalių k., 115 metų sukaktį mini poetė, pedagogė Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė iš Lekėčių, sukanka 135 metai mokytojui, žydų gelbėtojui Jonui Greimui iš Akvilių k., 115 metų jubiliejus mokytojo, kunigo vienuolio, pamokslininko, rašytojo, tautosakininko, vertėjo, filosofo, žurnalisto Vytauto Jono Bagdanavičiaus. Visų ir neišvardinsi…

Džiugina gimtojo krašto žmonių darbštumas, o nuveikti darbai garsina Šakių vardą ir kuria gražią istoriją ateinančioms kartoms. Rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto vedėjas Darius Aštrauskas dėlioja ryškią ir šviesią mozaiką viešojo administravimo ir kultūros srityje, stulbina baletmeisterės, profesionalios cirko artistės, įmonės „Cirko meno asociacija“ ir Šakių cirko mokyklos vadovės Itanos Januševičienės auklėtinių pasiekimai, unikalūs ir novatoriški politiko, vieno iš sporto ir laisvalaikio klubo įkūrėjo „Vėjas“ Antano Burkšaičio pedagoginiai gebėjimai, originaliomis idėjomis stebina Šakių meno mokyklos mokytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, tapytojas Vytautas Kaunas. Kūrybingų kraštiečių darbai ir pasiekimai sugulė į kelis šimtus kalendoriaus puslapius.

Pakilti lig Saulės, Žemės tvarumą, akmens kietumą išbandyti, pajausti poetinio žodžio trapumą, fiksuoti akimirkos įspūdį kviečia kraštiečiai poetai – Onutė Jasinskienė, Zita Sederevičienė, Marytė Rastupkevičiūtė, Rita Mockeliūnienė, Vitalija Ližaitienė, Birutė Danielienė.

Šakių krašto kalendorius ir toliau skaičiuoja metus ir stato atminties ženklus ateinančioms kartoms.

Ingrida Jonuškienė

Šakių VB Informacijos ir metodikos skyriaus vedėja