Projektas „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“

Projektas „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“

Projekto laikotarpis: 2020 kovas – 2021 spalis.

Projekto vykdytoja: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Projekto koordinatorius KAVB: Enrika Kromerova-Dubinskienė, el. p. [email protected]

Trumpas projekto pristatymas

Projekto tikslas – gerinti viešųjų bibliotekų (VB) specialistų kompetenciją sprendžiant socialinės atskirties problemas ir didinant kultūros prieinamumą visuomenei. 

Projekto uždaviniai

  1. Sukurti ir publikuoti biblioterapijos metodiką. 
  2. Sukurti bendradarbiavimo su apskričių bibliotekomis tinklą projektui įgyvendinti. 
  3. Sukurti biblioterapijos mokymų modelį: teorines paskaitas ir biblioterapijos metodų mokymus. 
  4. Organizuoti mokymus bibliotekininkams (kiekvienoje apskrities VB, iš viso 5). 
  5. Sukurti ir pravesti biblioterapijos pratybas tikslinėms grupėms – asmenims, turintiems ribotas galimybes naudotis VB (20 pratybų); rengia ir veda mokymus baigę bibliotekininkai kartu su ekspertais. 
  6. Skleisti visuomenei informaciją apie projekto eigą ir rezultatus. 

Planuojamas projekto poveikis 
Patobulinta 60 VB darbuotojų kvalifikacija; suteikta paslauga 200 turinčių ribotą prieigą prie bibliotekų asmenų; išplėstas bendradarbiavimas tarp VB ir kitų socialinių institucijų. 

Projekto partneriai ir rėmėjai: Lietuvos biblioterapijos asociacija, Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija

Visa informacija apie įgyvendinamą dalinai Lietuvos kultūros tarybos fondo finansuojamą projektą paskelbta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tinklapyje: https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/kvalifikacijos-kelimo-projektai/biblioterapijos-taikymas-bibliotekose

Projektą dalinai finansuoja: