Bibliotekos atstovė dalyvavo pažintiniame vizite „Neformalusis vaikų ir jaunimo švietimas Estijoje ir Suomijoje“

Bibliotekos atstovė dalyvavo pažintiniame vizite „Neformalusis vaikų ir jaunimo švietimas Estijoje ir Suomijoje“

Gegužės 14–18 dienomis Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos atstovė Inga Dulinskienė dalyvavo pažintiniame vizite „Neformalusis vaikų ir jaunimo švietimas Estijoje ir Suomijoje“. Vizito tikslas – susipažinti su pažangiausiais neformaliojo vaikų švietimo principais ir metodais, švietimo sistemų ypatumais ir neformaliojo vaikų švietimo sėkmės faktoriais, gerosios praktikos pavyzdžiais neformaliojo vaikų švietimo srityje.
Tartu aplinkos apsaugos švietimo centro (Estija) pagrindinė funkcija yra mokyti vaikus ir jaunimą tausoti gamtą, per jos patyriminį pažinimą. Centras vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo srityje dirba jau daugiau kaip 65 metus. Modernaus, šiuolaikiško pastato didelės erdvės rekonstruotos 2013 m. ir optimaliai pritaikytos šiuolaikinių vaikų ir jaunimo poreikiams. Veikia laboratorija, žiemos sodas su augmenija ir gyvūnija, įrengta didelė salė su pertvara renginiams ir parodoms. Centre galima surasti ir dviratį kurį minant gaminama elektros energija, kitus stendus, baldus centrui suteikiančius unikalumo ir atskleidžiančius aiškią jo egzistavimo idėją. Centro darbuotojams skirtose erdvėse nėra kabinetų ir sienų visas kolektyvas mato vieni kitus ir gali bendrauti, o pietų pertraukų paįvairinimui ir darbingumo atstatymui atskiroje nedidelėje salėje darbuotojai ne retai kviečiami pajudėti ar pašokti. Aplink centrą veikia atviras visiems parkas, kuriame gausu įvairių gamtos pažinimo detalių – tvenkinys, stendas su skirtingos medienos pavyzdžiais ir pavadinimais, skirtingų dangų takai, saulės laikrodis, bebrų namas, prieskoninių žolelių lysvės, mini bibliotekėlė.
Lille Maja jaunimo centre (Estija) jaunuoliai nuo 11 metų lankosi po pamokų ir gali pasirinkti maisto gaminimo, meno, šokių ir kitas veiklas pagal savo pomėgius, jas inicijuoti, prisidėti prie jų įgyvendinimo. Atviras jaunimo centras, tai vieta kur jaunimas gali saugiai praleisti likusią dienos dalį, ateiti ir išeiti centro darbo metu. Atviro jaunimo centro patalpų interjerą ilgainiui sukūrė patys jo lankytojai – jaunuoliai.
Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija (Estija)
Jaunimo politika Estijoje pradėta formuoti 1999 m., pirmi rimti postūmiai stebimi nuo 2001 m. Neformalusis vaikų ir jaunimo švietimas organizuojamas remiantis Suomijoje taikomu modeliu, o jaunas žmogus Estijoje suprantamas kaip asmuo nuo 7 iki 26 metų amžiaus. Pagrindinis teisės aktas reglamentuojantis jaunimo politiką Estijoje šiuo metu yra Jaunimo srities vystymo planas 2014–2020 m.
Estijoje neformalus vaikų ir jaunimo švietimas skirstomas į labiau reglamentuojamą Hobby education (atitikmuo Lietuvoje įvairūs mokyklose ar kitose neformalaus švietimo organizacijose veikiantys būreliai) ir mažiau teisiškai reguliuojamą Hobby activities (atitikmuo Lietuvoje pavienės iniciatyvos skirtos vaikų neformaliam švietimui, stovyklos). Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys minėtas sritis yra Hobby mokyklų įstatymas, Hobby švietimo standartas ir Jaunimo darbo įstatymas. Pagrindinis skirtumas tarp minėtų sričių yra tai jog Hobby mokyklos yra įtrauktos į registrą ir turi pastovią veiklų vykdymo vietą tuo tarpu stovyklos ir Hobby švietimo veiklos – ne.
AHHAA mokslo centras – tai technologijų ir taikomųjų mokslų vieta, kur per patyriminį mokymąsi galima pažinti įvairias mokslo sritis – fiziką, biologiją, matematiką, chemiją, astronomiją, anatomiją, informacines technologijas ir kt.
Guides and Scouts of Finland (Suomijos vadovų ir skautų organizacija) pirmoji Suomijoje remdamasi Europos tarybos rekomendacijomis sukūrė modelį, kuriuo pagrindu neformalusis vaikų ir jaunimo švietimas imtas organizuoti formaliame švietime naudojamais būdais ir kalba.
Vaikai ir jaunimas dalyvaujantys vadovų ir skautų organizacijos veiklose gali: sukaupti tam tikras formaliam švietime numatytas kompetencijas (virtualų kvalifikacijos ženklelių krepšelį); rašyti savo baigiamąjį studijų darbą iš šios srities bei gauti visapusišką palaikymą iš savo skautų vadovo; būti užskaitomas laikas skirtas savanoriškam darbui minėtoje organizacijoje, kaip dalis praktikos laiko numatyto studijose; sukaupti studijose numatytų kreditų; gauti papildomų balų stojant į universitetą; gauti darbo pasiūlymą vasarai.
Švietimo ir kultūros ministerija. Pagrindiniai teisės aktai reguliuojantys neformalųjį vaikų ir jaunimo švietimą Suomijoje yra Vaiko teisių konvencija, Suomijos konstitucija, Jaunimo aktas. Pastarasis apibrėžia bendrąsias nuostatas į darbą su jaunimu ir veiklas skirtas jiems, jaunimo politiką, atsakomybių pasiskirstymą tarp centrinės ir vietinės valdžios, bendradarbiavimą tarp jų bei jų finansavimą. Suomijoje veikia devyni jaunimo centrai (skyriai), kurių išsidėstymas apima visą Suomijos teritoriją, ir didžiausias stovyklų organizavimo tinklas paremtas patyriminiu mokymu(si). Jaunimo centruose daug dėmesio skiriama patyriminiam mokymui(si) tai ne tik mokymas(is) padaryti (pvz: lipti kalva, užsikurti laužą), bet ir reflektuoti apie įgytą patirtį, pojūčius, praktinius dalykus.
Helsinkio miesto Jaunimo skyrius tai trumpiausiai Suomijoje veikiantis jaunimo centras, kuris įsteigtas 2000 m. Centre lankosi mokyklose dirbančių socialinių pedagogų ar darbuotojų nukreipti 10–15 m. amžiaus mokiniai, patiriantys socialinę atskirtį dėl ribotų socialinių ryšių. Centro darbuotojas su atėjusiu vaiku pirmiausiai sudaro individualų planą, kuriame numatomas tikslas metams (pvz: kad per metus laiko vaikas pradės lankyti jam patinkantį būrelį). Centro darbuotojas dažniausiai dirba su maža 5–8 vaikų turinčių panašias problemas grupe. Darbas nedidelėse grupėse sudaro tinkamas sąlygas augti asmenybei bei kurti socialinius ryšius. Centre lankosi ne itin problematiškas jaunimas. Centro paslaugos yra daugiau prevencinio pobūdžio, o su itin daug problemų turinčiais jaunuoliais ir jų šeimomis dirba Vaikų teisių apsaugos skyriai, kurių paslaugos suprantamos kaip aukštesnio lygmens nei teikia jaunimo centrai.
Kloogaranna jaunimo stovykla (Estija) yra vienintelė Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos administruojama jaunimo stovykla. Pagrindinės stovyklos veiklos yra neformalus ir praktinis mokymas, atviras švietimas, stovyklos, savanoriška veikla, tarptautinis darbas su jaunimu.

Pažintinis vizitas, kurio metu buvo aplankytos aštuonios organizacijos, buvo vykdomas Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK2) lėšomis. Projektą įgyvendina Švietimo mainų paramos fondas.

Informaciją parengė Inga Dulinskienė